Horoskopy on-line
 
Slovník astro výrazů
 
 
 
Toto je provizorní provoz starého ASTROMATu. Brzy ho nahradí nový !
 
 
sobota
0:49 13.7.2024
 
 
Daňový poradce
Ubytování Šumava
Pronájem chaty na Šumavě
 
 
apogeum Bod oběžné dráhy tělěsa obíhajícího kolem Země (např. Měsíce), ve kterém je těleso nejdále od Země. Opakem apogea je perigeum.
ascendent Ascendent (zkráceně ASZ) je bod na obzoru, kde vychází Slunce (tj. i ostatní planety sluneční soustavy a znamení zvěrokruhu, neboť leží v jedné rovině - rovině ekliptiky). Řekneme-li, že se objekt nachází v ascendentu, znamená to vlastně, že právě vychází nad obzor. Objektům v ascendentu se v astrologii připisuje zvláštní význam.
aspekt Aspekt dvou planet je dán jejich úhlovou vzdáleností na obloze. Pokud je vzdálenost planet 0°, hovoříme o konjunkci (tj. planety jsou v zákrytu). Pokud je vzdálenost 60°, resp. 90°, resp. 120°, hovoříme o sextilu, resp. kvadrátu, resp. trigonu. Posledním aspektem je opozice, při níž vzdálenost planet je 180°, tj. planety stojí proti sobě na obloze.
Černá Luna Astronomicky je Černá Luna (Lilith) definována buď jako poloha apogea Měsíce, nebo jako poloha druhého ohniska měsíční eliptické dráhy (v prvním ohnisku se nachází Země). Pokud se však spokojíme pouze s  výpočtem délky Černé Luny (což se v astrologii obvykle děje) a neuvažujeme její šířku či deklinaci, jsou si z  hlediska pozemského pozorovatele obě definice rovny. Astrologicky je Černá Luna považována za destruktivní princip zvrhlého pohlavního pudu, za princip odepřené lásky a nevyslyšených přání, za symbol démonické pekelnosti zakleté do lidských duší a za symbol nedoplatků a dluhů, které musí být vyrovnány. Umístění Černé Luny v horoskopu naznačuje smyslnost a touhu po rozkoši, její nasměrování i způsob realizace. Do astrologie byla Černá Luna zavedena americkým astrologem Ch. Jaynem (nar. 1911). Za rok se Černá Luna posune asi o 40 stupňů ekliptikální délky. Převzato z nápovědy k programu Nebeský kalendář.
descendent Descendent (zkráceně DESZ) je opak ascendentu. Je to bod na obzoru, kde zapadají Slunce a planety sluneční soustavy.
dům Sekce oblohy. Kruh obzoru dělí oblohu na její viditelnou a neviditelnou část. Obloha je dále rozdělena kruhem, jenž protíná bod východu a západu Slunce a kulminační bod Slunce (MC) na další čtyři části. Zbytek je rozdělen rovnoměrně pomocí dalších kruhů. Poněkud náročné na představivost, na výpočet ještě náročnější. Obloha je tak rozdělěna rovnoměrně na dvanáct slupek, tzv. domů.
ekliptika Rovina ekliptiky je rovina, v níž obíhají planety kolem Slunce. Všechny planety obíhají totiž přibližně v jedné rovině.
IC Immum Coeli (IC) je bod na obloze, kde se Slunce nachází nejníže na své denní dráze. Pochopitelně, tento bod se nachází pod obzorem, takže jej nikdy nespatříme. Opakem IC je MC.
MC Medium Coeli (MC) je kulminační bod Slunce. Je to bod na obloze, kde Slunce dosahuje vrcholu své denní dráhy po obloze. Opakem MC je IC.
perigeum Bod oběžné dráhy tělěsa obíhajícího kolem Země (např. Měsíce), ve kterém je těleso nejblíže k Zemi. Opakem perigea je apogeum.
vliv Rozuměj vliv planety. Vliv planety se určuje podle jejích aspektů s ostatními planetami, podle toho, v jakém znamení a domě se nachází, případně v jakém úhlu se v tom kterém znamení nachází. Vliv se počítá jako součet dílčích bodů. Může být kladný, nebo záporný. Čím větší kladná hodnota, tím lépe, čím větší záporná, tím hůře.
zvěrokruh Zvěrokruh je skupina dvanácti znamení, jež leží přibližně v rovině ekliptiky Jestliže vidíme nějaký objekt ze Země zdánlivě ležet v nějakém znamení zvěrokruhu, říkáme zkráceně, že objekt "je ve znamení zvěrokruhu". Bohužel, vlivem složitého pohybu uvnitř planetární soustavy, toto tvrzení v průběhu uplynulých staletí přestalo platit. Astrologická poloha objektu ve znamení se nyní určuje čistě podle úhlové vzdálenosti objektu od jarního bodu rovnodennosti.